Szukaj
Infolinia 603201569
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulaminu sklepu internetowego produktyzplastiku.pl


§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.produktyzplastiku.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.produktyzplastiku.pl (zwany dalej: Sklep internetowy produktyzplastiku.pl), jest prowadzony przez msprojekt Maciej Sułkowski, NIP: 7371969354, REGON: 120321330. (zwaną dalej „Sprzedawcą”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: Pisarzowa 623, 34-654 Pisarzowa;
2) numer telefonu: tel.: +48 603 201 569;
3) adres poczty elektronicznej: sklep@produktyzplastiku.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego produktyzplastiku.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.produktyzplastiku.pl w sposob umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest rownież udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, ktorymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczegolności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ktorej ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – msprojekt Maciej Sułkowski, Pisarzowa 623, 34-654 Pisarzowa, NIP 7371969354,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.produktyzplastiku.pl przez msprojekt Maciej Sułkowski

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktorej przepisy szczegolne przyznają zdolność prawną, ktora dokonuje lub planuje dokonać Zamowienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym rownież Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamowienie – oświadczenie woli Klienta, w ktorym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, ktora zawiera w szczegolności cenę, rodzaj, ilość Towarow lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarow i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu produktyzplastiku.pl, jak rownież opisy towarow i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamowienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym produktyzplastiku.pl kodow rabatowych upoważniających do zakupow towarow z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na rownowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamowienia w sklepie internetowym produktyzplastiku.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamowienia w Sklepie internetowym produktyzplastiku.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), ktora dopasowuje treść strony do urządzenia na ktorym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarowno na komputerach stacjonarnych jak i rownież urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego produktyzplastiku.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokoł szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamowienia w sklepie internetowym produktyzplastiku.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamowienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komorkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamowienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamowienia do realizacji. Potwierdzenie zamowienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamowienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamowienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamowienia, o ktorym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamowień w Sklepie internetowym produktyzplastiku.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.


§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie produktyzplastiku.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobow:
- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
- płatność za pobraniem,
- płatność gotowką przy odbiorze osobistym.
- za pośrednictwem usług płatniczych dostawcow zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamowienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na ktory należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu produktyzplastiku.pl zamowienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy produktyzplastiku.pl nie umożliwia realizacji płatności za pomocą systemu ratalnego oraz leasingowego.

5.4. Sklep internetowy produktyzplastiku.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisow płatności elektronicznych takich jak:
- PayU

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobow w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa

6.1. Zamowione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamowienia.

6.2. Czas wysyłki towarow jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych produktyzplastiku.pl wynosi 24-72 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła
w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamowionych Towarow odbywa się za pośrednictwem:
- UPS
- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamowieniu.

6.5. Klient może rownież odebrać zamowiony towar osobiście w siedzibie firmy msprojekt Maciej Sułkowski. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztow dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, ktore oprocz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamowienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbior. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.


§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ktory zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o ktorym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, ktore może zostać wysłane pocztą na adres: produktyzplastiku.pl, Pisarzowa 623, 34-654 Pisarzowa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@produktyzplastiku.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o ktorym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutkow prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamowienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o ktorej mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztow wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposob dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie poźniej niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o rownowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o ktorym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposob zwrotu, ktory nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztow.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umow ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.


§ 8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres produktyzplastiku.pl, Pisarzowa 623, 34-654 Pisarzowa lub poprzez e-mail na adres sklep@produktyzplastiku.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta
towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegołowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji społecznych, do ktorych zadań statutowych należy ochrona konsumentow, Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:
8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczegolności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrocenia się do wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.
8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źrodło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporow mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


§ 9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientow. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisow prawa, ani praw osob trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym produktyzplastiku.pl.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczegolności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.


§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego produktyzplastiku.pl, dostępnego na stronie https://produktyzplastiku.pl/polityka-prywatnosci.


§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krotszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym produktyzplastiku.pl.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2021.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl